เขตพื้นที่การศึกษา จังหวัด ประเภท รหัสหรือชื่อสถานศึกษา
ข้อมูลทั้งหมด 35125 รายการ
ลำดับ โรงเรียน ที่อยู่ เบอร์โทร เขตพื้นที่
11401 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนผึ้ง ต.บากเรือ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร 35130 เขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 1
11402 โรงเรียนบ้านดงยาง ต.บากเรือ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร 35130 เขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 1
11403 โรงเรียนบ้านท่าช้าง ต.บากเรือ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร 35130 เขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 1
11404 โรงเรียนบ้านบากเรือ ต.บากเรือ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร 35130 เขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 1
11405 โรงเรียนบ้านปอแดง ต.บากเรือ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร 35130 เขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 1
11406 โรงเรียนบ้านท่าสมอโคกสมบูรณ์ ต.ม่วง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร 35130 เขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 1
11407 โรงเรียนบ้านบัวขาว ต.ม่วง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร 35130 เขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 1
11408 โรงเรียนบ้านม่วงอาจโพธิ์ศรี(คุรุราษฎร์วิชาคม) ต.ม่วง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร 35130 เขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 1
11409 โรงเรียนบ้านหนามแท่งไชยประสิทธิ์ ต.ม่วง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร 35130 เขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 1
11410 โรงเรียนบ้านเหมือดขาว ต.ม่วง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร 35130 0-4575-0063 เขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 1
11411 โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ ต.ม่วง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร 35130 เขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 1
11412 โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม ต.โนนทราย อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร 35130 เขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 1
11413 โรงเรียนบ้านแดง ต.โนนทราย อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร 35130 เขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 1
11414 โรงเรียนบ้านยางกลาง ต.โนนทราย อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร 35130 เขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 1
11415 โรงเรียนบ้านราชมุนี ต.โนนทราย อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร 35130 เขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 1
11416 โรงเรียนบ้านเลียบ ต.โนนทราย อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร 35130 เขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 1
11417 โรงเรียนชุมชนบ้านบึงแกชัยชนะบูรพา ต.บึงแก อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร 35130 เขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 1
11418 โรงเรียนบ้านดงจงอาง ต.บึงแก อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร 35130 เขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 1
11419 โรงเรียนบ้านยางเครือ ต.บึงแก อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร 35130 เขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 1
11420 โรงเรียนบ้านยางน้อย ต.บึงแก อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร 35130 เขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 1
11421 โรงเรียนบ้านขาทรายมะเขือสามัคคี ต.พระเสาร์ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร 35130 เขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 1
11422 โรงเรียนบ้านแดงประชาสรรค์ ต.พระเสาร์ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร 35130 045750193 เขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 1
11423 โรงเรียนบ้านโนนยาง ต.พระเสาร์ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร 35130 เขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 1
11424 โรงเรียนบ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม) ต.พระเสาร์ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร 35130 เขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 1
11425 โรงเรียนบ้านหัวดง ต.พระเสาร์ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร 35130 เขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 1
11426 โรงเรียนบ้านซำ ต.สงยาง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร 35130 เขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 1
11427 โรงเรียนบ้านดงขวาง ต.สงยาง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร 35130 เขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 1
11428 โรงเรียนบ้านบ่อบึงโพนจาน ต.สงยาง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร 35130 เขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 1
11429 โรงเรียนบ้านสงยาง ต.สงยาง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร 35130 เขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 1
11430 โรงเรียนบ้านสร้างแป้น ต.สงยาง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร 35130 เขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 1
11431 โรงเรียนบ้านแข่โพนเมือง ต.ฟ้าห่วน อ.ค้อวัง จ.ยโสธร 35160 เขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 1
11432 โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน ต.ฟ้าห่วน อ.ค้อวัง จ.ยโสธร 35160 เขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 1
11433 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส ต.กุดน้ำใส อ.ค้อวัง จ.ยโสธร 35160 เขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 1
11434 โรงเรียนบ้านแจนแลน ต.กุดน้ำใส อ.ค้อวัง จ.ยโสธร 35160 เขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 1
11435 โรงเรียนบ้านติ้ว ต.กุดน้ำใส อ.ค้อวัง จ.ยโสธร 35160 เขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 1
11436 โรงเรียนบ้านตูม ต.กุดน้ำใส อ.ค้อวัง จ.ยโสธร 35160 เขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 1
11437 โรงเรียนบ้านสังข์ ต.กุดน้ำใส อ.ค้อวัง จ.ยโสธร 35160 เขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 1
11438 โรงเรียนสหประชาสรรค์ ต.กุดน้ำใส อ.ค้อวัง จ.ยโสธร 35160 045-750135 เขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 1
11439 โรงเรียนบ้านจานทุ่ง ต.น้ำอ้อม อ.ค้อวัง จ.ยโสธร 35160 เขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 1
11440 โรงเรียนบ้านดวนบากน้อย ต.น้ำอ้อม อ.ค้อวัง จ.ยโสธร 35160 เขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 1
11441 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม ต.น้ำอ้อม อ.ค้อวัง จ.ยโสธร 35160 เขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 1
11442 โรงเรียนบ้านบากใหญ่หนองปอหนองซำ ต.น้ำอ้อม อ.ค้อวัง จ.ยโสธร 35160 เขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 1
11443 โรงเรียนบ้านโพนแบง ต.น้ำอ้อม อ.ค้อวัง จ.ยโสธร 35160 เขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 1
11444 โรงเรียนบ้านศิริพัฒนา ต.น้ำอ้อม อ.ค้อวัง จ.ยโสธร 35160 เขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 1
11445 โรงเรียนค้อวังวิทยาคม ต.ค้อวัง อ.ค้อวัง จ.ยโสธร 35160 เขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 1
11446 โรงเรียนบ้านดงมะหรี่ ต.ค้อวัง อ.ค้อวัง จ.ยโสธร 35160 เขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 1
11447 โรงเรียนบ้านผิผ่วน ต.ค้อวัง อ.ค้อวัง จ.ยโสธร 35160 เขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 1
11448 โรงเรียนบ้านหมากมาย ต.ค้อวัง อ.ค้อวัง จ.ยโสธร 35160 เขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 1
11449 โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา) ต.ค้อวัง อ.ค้อวัง จ.ยโสธร 35160 เขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 1
11450 โรงเรียนวัดบ้านเปาะ ต.ค้อวัง อ.ค้อวัง จ.ยโสธร 35160 เขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 1
11451 โรงเรียนอนุบาลค้อวัง ต.ค้อวัง อ.ค้อวัง จ.ยโสธร 35160 เขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 1
11452 โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม ต.บุ่งค้า อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120 เขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 2
11453 โรงเรียนชุมชนบ้านนากอกหนองบก ต.บุ่งค้า อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120 - เขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 2
11454 โรงเรียนบ้านโคกก่อง ต.บุ่งค้า อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35612 เขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 2
11455 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ ต.บุ่งค้า อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120 เขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 2
11456 โรงเรียนบ้านช่องเม็ก ต.บุ่งค้า อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120 เขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 2
11457 โรงเรียนบ้านน้อมเกล้า ต.บุ่งค้า อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120 เขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 2
11458 โรงเรียนบ้านบุ่งค้า ต.บุ่งค้า อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120 เขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 2
11459 โรงเรียนบ้านป่าขี้ยาง ต.บุ่งค้า อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120 เขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 2
11460 โรงเรียนบ้านหนองแคน ต.บุ่งค้า อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120 เขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 2
11461 โรงเรียนบ้านหนองแคนน้อย ต.บุ่งค้า อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120 045-750227 เขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 2
11462 โรงเรียนบ้านหนองเลิงคำ ต.บุ่งค้า อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120 045-750228 เขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 2
11463 โรงเรียนบ้านกุดโจด ต.สวาท อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120 เขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 2
11464 โรงเรียนบ้านดอนฮี ต.สวาท อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120 เขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 2
11465 โรงเรียนบ้านนาจาน ต.สวาท อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120 เขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 2
11466 โรงเรียนบ้านพรหมนิยม ต.สวาท อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120 เขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 2
11467 โรงเรียนบ้านม่วงกาชัง ต.สวาท อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120 045-750231 เขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 2
11468 โรงเรียนบ้านแยประชาสรรค์ ต.สวาท อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120 เขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 2
11469 โรงเรียนบ้านหนองโสน ต.สวาท อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120 เขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 2
11470 โรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยา ต.ห้องแซง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120 เขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 2
11471 โรงเรียนบ้านดงยาง(คุรุราษฏร์บำรุง) ต.ห้องแซง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120 เขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 2
11472 โรงเรียนบ้านท่าศิลา ต.ห้องแซง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120 เขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 2
11473 โรงเรียนบ้านโนนแดง ต.ห้องแซง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120 เขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 2
11474 โรงเรียนบ้านป่าชาด ต.ห้องแซง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120 เขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 2
11475 โรงเรียนบ้านโพง ต.ห้องแซง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120 เขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 2
11476 โรงเรียนบ้านโสกสาน ต.ห้องแซง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120 เขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 2
11477 โรงเรียนบ้านหนองบึง ต.ห้องแซง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120 เขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 2
11478 โรงเรียนบ้านห้องคลองร่องคำ ต.ห้องแซง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120 เขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 2
11479 โรงเรียนบ้านห้องแซง ต.ห้องแซง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120 เขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 2
11480 โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม ต.ห้องแซง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120 777111 เขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 28
11481 โรงเรียนนาจานเจริญวิทย์ ต.สามัคคี อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120 เขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 2
11482 โรงเรียนบ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา ต.สามัคคี อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120 เขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 2
11483 โรงเรียนบ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์ ต.สามัคคี อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120 เขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 2
11484 โรงเรียนบ้านนาเซแสงวิไล ต.สามัคคี อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120 เขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 2
11485 โรงเรียนบ้านสามัคคี ต.สามัคคี อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120 เขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 2
11486 โรงเรียนบ้านหวาย ต.สามัคคี อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120 เขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 2
11487 โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ ต.กุดเชียงหมี อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120 เขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 2
11488 โรงเรียนบ้านกุดขุ่นสวาสดิ์ ต.กุดเชียงหมี อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120 เขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 2
11489 โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว ต.กุดเชียงหมี อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120 เขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 2
11490 โรงเรียนบ้านกุดเชียงหมี ต.กุดเชียงหมี อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120 เขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 2
11491 โรงเรียนบ้านแก้งนาคำ ต.กุดเชียงหมี อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120 เขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 2
11492 โรงเรียนบ้านห้วยยาง ต.กุดเชียงหมี อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120 เขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 2
11493 โรงเรียนเลิงนกทา ต.สามแยก อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120 เขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 2
11494 โรงเรียนบ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร ต.สามแยก อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120 เขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 2
11495 โรงเรียนบ้านด่าน ต.สามแยก อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120 เขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 2
11496 โรงเรียนบ้านโป่งหนองสิม ต.สามแยก อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120 เขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 2
11497 โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ต.สามแยก อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120 เขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 2
11498 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กยศวดี ต.สามแยก อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120 01-9976433 เขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 2
11499 โรงเรียนบ้านกุดมะฮงดงสวาง ต.กุดแห่ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120 เขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 2
11500 โรงเรียนบ้านกุดแห่ ต.กุดแห่ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120 เขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 2
11501 โรงเรียนบ้านดอนม่วงป่าโมง ต.กุดแห่ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 53120 เขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 2
11502 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์อ่างสร้างหิน ต.กุดแห่ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120 เขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 2
11503 โรงเรียนบ้านมันปลา ต.กุดแห่ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120 เขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 2
11504 โรงเรียนบ้านกุดคอก่านโคกสำราญ ต.โคกสำราญ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120 เขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 2
11505 โรงเรียนบ้านคำเกิ่ง ต.โคกสำราญ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120 เขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 2
11506 โรงเรียนบ้านดอนมะซ่อม ต.โคกสำราญ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120 เขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 2
11507 โรงเรียนบ้านสมสะอาด ต.โคกสำราญ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120 045-750222 เขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 2
11508 โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก ต.โคกสำราญ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120 เขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 2
11509 โรงเรียนบ้านหินสิ่ว ต.โคกสำราญ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120 เขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 2
11510 โรงเรียนบ้านกุดเสถียร ต.สร้างมิ่ง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120 เขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 2
11511 โรงเรียนบ้านคึมยาว ต.สร้างมิ่ง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120 เขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 2
11512 โรงเรียนบ้านโคกกอกหินเหล็กไฟ ต.สร้างมิ่ง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120 เขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 2
11513 โรงเรียนบ้านท่าลาด ต.สร้างมิ่ง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120 เขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 2
11514 โรงเรียนบ้านโนนหาด ต.สร้างมิ่ง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120 เขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 2
11515 โรงเรียนบ้านสร้างมิ่งมิตรภาพที่ 191 ต.สร้างมิ่ง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120 เขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 2
11516 โรงเรียนบ้านแสนสำราญ ต.สร้างมิ่ง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120 เขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 2
11517 โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ ต.ศรีแก้ว อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120 เขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 2
11518 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ ต.ศรีแก้ว อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120 เขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 2
11519 โรงเรียนบ้านศรีแก้ว ต.ศรีแก้ว อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120 เขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 2
11520 โรงเรียนบ้านศรีสว่าง ต.ศรีแก้ว อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120 เขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 2
11521 โรงเรียนน้ำคำวิทยาคม ต.น้ำคำ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร 35120 เขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 2
11522 โรงเรียนบ้านคำสร้างช้าง ต.น้ำคำ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร 35120 เขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 2
11523 โรงเรียนบ้านโชคชัยพร ต.น้ำคำ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร 35120 เขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 2
11524 โรงเรียนบ้านน้ำคำ ต.น้ำคำ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร 35120 เขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 2
11525 โรงเรียนบ้านไทยเจริญ ต.ไทยเจริญ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร 35120 เขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 2
11526 โรงเรียนบ้านป่าตาว ต.ไทยเจริญ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร 35120 เขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 2
11527 โรงเรียนบ้านพืชคาม ต.ไทยเจริญ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร 35120 เขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 2
11528 โรงเรียนบ้านสามแยกภูกอย ต.ไทยเจริญ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร 35120 เขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 2
11529 โรงเรียนบ้านห้วยยาง(คุรุประชาสรรค์) ต.ไทยเจริญ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร 35120 เขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 2
11530 โรงเรียนบ้านไทยเจริญ(สาขาบ้านเทพเจริญ) ต.ไทยเจริญ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร 35120 เขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 2
11531 โรงเรียนบ้านนาเฮืองนางช้างเฒ่า ต.น้ำคำ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร 35120 เขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 2
11532 โรงเรียนมารีย์นุเคราะห์ ต.น้ำคำ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร 35120 เขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 2
11533 โรงเรียนบ้านนางาม ต.ส้มผ่อ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร 35120 เขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 2
11534 โรงเรียนบ้านโนนแดงประชานุเคราะห์ ต.ส้มผ่อ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร 35120 เขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 2
11535 โรงเรียนบ้านส้มผ่อ ต.ส้มผ่อ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร 35120 เขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 2
11536 โรงเรียนบ้านเหล่าหันทราย ต.ส้มผ่อ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร 35120 เขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 2
11537 โรงเรียนคำเตยวิทยา ต.คำเตย อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร 35120 เขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 2
11538 โรงเรียนบ้านคำเตย ต.คำเตย อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร 35120 เขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 2
11539 โรงเรียนบ้านดงสวรรค์ ต.คำเตย อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร 35120 เขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 2
11540 โรงเรียนบ้านหนองซ่งแย้ ต.คำเตย อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร 35120 เขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 2
11541 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก ต.คำเตย อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร 35120 เขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 2
11542 โรงเรียนบ้านหนองสนม ต.คำเตย อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร 35120 เขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 2
11543 โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา ต.คำเตย อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร 35120 เขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 2
11544 โรงเรียนบ้านคำไผ่ ต.คำไผ่ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร 35120 เขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 2
11545 โรงเรียนบ้านพอกโนนหนองผือคำไผ่ใต้ ต.คำไผ่ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร 35120 เขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 2
11546 โรงเรียนบ้านโสกน้ำใส ต.คำไผ่ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร 35120 เขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 2
11547 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน ต.คำไผ่ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร 35121 เขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 2
11548 โรงเรียนบ้านหนองสองห้องทรัพย์เจริญ ต.คำไผ่ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร 35120 เขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 2
11549 โรงเรียนเทศบาล ๑ (วิทยานารี) ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000 044-811482 044-821272 เขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 0
11550 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000 เขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 1
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 77/235 Next »