เขตพื้นที่การศึกษา จังหวัด ประเภท รหัสหรือชื่อสถานศึกษา
ข้อมูลทั้งหมด 35125 รายการ
ลำดับ โรงเรียน ที่อยู่ เบอร์โทร เขตพื้นที่
27151 โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง ต.ท่าพล อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67250 เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
27152 โรงเรียนบ้านวังซอง ต.ท่าพล อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67250 เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
27153 โรงเรียนบ้านอมกง ต.ท่าพล อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67250 เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
27154 โรงเรียนบ้านอมชี ต.ท่าพล อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67250 เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
27155 โรงเรียนบ้านคลองบง ต.ดงมูลเหล็ก อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
27156 โรงเรียนบ้านดงมูลเหล็ก ต.ดงมูลเหล็ก อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
27157 โรงเรียนบ้านท่ากกตาล ต.ดงมูลเหล็ก อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
27158 โรงเรียนบ้านโนนตะแบก ต.ดงมูลเหล็ก อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
27159 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด ต.ดงมูลเหล็ก อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
27160 โรงเรียนบ้านลำป่าสักมูล ต.ดงมูลเหล็ก อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
27161 โรงเรียนบ้านกงกะยาง ต.บ้านโคก อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 056726342 เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
27162 โรงเรียนบ้านโคก ต.บ้านโคก อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
27163 โรงเรียนบ้านน้ำเลา ต.บ้านโคก อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
27164 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม ต.บ้านโคก อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
27165 โรงเรียนบ้านห้วยผักไล ต.บ้านโคก อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
27166 โรงเรียนเนินพิทยาคม ต.บ้านโคก อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 752296 เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 40
27167 โรงเรียนบ้านคลองขุด ต.ชอนไพร อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
27168 โรงเรียนบ้านคลองสำโรง ต.ชอนไพร อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
27169 โรงเรียนบ้านชอนไพร ต.ชอนไพร อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
27170 โรงเรียนบ้านสักแห้ง ต.ชอนไพร อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
27171 โรงเรียนพัชรพิทยาคม ต.นาป่า อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
27172 โรงเรียนเฉลียงลับวิทยา ต.นาป่า อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
27173 โรงเรียนบ้านกกไทร ต.นาป่า อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 056760198 เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
27174 โรงเรียนบ้านเฉลียงลับ ต.นาป่า อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
27175 โรงเรียนบ้านชอน ต.นาป่า อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
27176 โรงเรียนบ้านนาป่า ต.นาป่า อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
27177 โรงเรียนบ้านบง ต.นาป่า อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 (056) 740174 เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
27178 โรงเรียนบ้านปากน้ำ ต.นาป่า อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
27179 โรงเรียนบ้านขมวด ต.นายม อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67210 056780137 เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
27180 โรงเรียนบ้านถ้ำน้ำบัง ต.นายม อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67210 เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
27181 โรงเรียนบ้านนายม ต.นายม อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67210 เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
27182 โรงเรียนบ้านหัวนา ต.นายม อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
27183 โรงเรียนวังชมภูวิทยาคม ต.วังชมภู อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67210 เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
27184 โรงเรียนบ้าน กม.2 ต.วังชมภู อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67210 เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
27185 โรงเรียนบ้านคลองห้วยนา ต.วังชมภู อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67210 เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
27186 โรงเรียนบ้านซับข่อย ต.วังชมภู อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67210 เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
27187 โรงเรียนบ้านยางหัวลม ต.วังชมภู อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
27188 โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง ต.วังชมภู อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67210 (056) 568077 เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
27189 โรงเรียนบ้านวังทอง ต.วังชมภู อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67210 เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
27190 โรงเรียนบ้านสามแยกวังชมภู ต.วังชมภู อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67210 เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
27191 โรงเรียนบ้านหลุง ต.วังชมภู อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67210 เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
27192 โรงเรียนโลมนิลวงศ์อนุสรณ์ ต.วังชมภู อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67210 เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
27193 โรงเรียนบ้านชัยมงคล ต.ห้วยสะแก อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67210 056-923024 เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
27194 โรงเรียนบ้านเนินสง่า ต.ห้วยสะแก อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67210 0864405075 เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
27195 โรงเรียนบ้านหนองแหวน ต.ห้วยสะแก อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67210 เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
27196 โรงเรียนบ้านห้วยนาค ต.ห้วยสะแก อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67210 เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
27197 โรงเรียนบ้านห้วยสะแก ต.ห้วยสะแก อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67210 เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
27198 โรงเรียนบ้านน้ำเดื่อ ต.ห้วยใหญ่ อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 0817857331 เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
27199 โรงเรียนบ้านน้ำเดื่อใต้ ต.ห้วยใหญ่ อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
27200 โรงเรียนบ้านบุ่งกกเรียง ต.ห้วยใหญ่ อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 0810417156 เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
27201 โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ต.ห้วยใหญ่ อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
27202 โรงเรียนบ้านสะแกงาม ต.ห้วยใหญ่ อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
27203 โรงเรียนบ้านห้วยแหน ต.ห้วยใหญ่ อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 0841780668 เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
27204 โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ ต.ห้วยใหญ่ อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 056-724618 เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
27205 โรงเรียนบ้านยางกุด ต.ระวิง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67240 เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
27206 โรงเรียนบ้านยางลาด ต.ระวิง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67210 เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
27207 โรงเรียนบ้านระวิง ต.ระวิง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67210 เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
27208 โรงเรียนบ้านวังขอนมิตรภาพที่ 137 ต.ระวิง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67210 เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
27209 โรงเรียนบ้านห้วยไร่ ต.ระวิง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67210 เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
27210 โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
27211 โรงเรียนชนแดนวิทยาคม ต.ชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150 เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
27212 โรงเรียนบ้านคลองห้วยนา ต.ชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150 เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
27213 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ ต.ชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150 เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
27214 โรงเรียนบ้านโป่งตาเบ้า ต.ชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150 เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
27215 โรงเรียนบ้านศาลาลาย ต.ชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150 เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
27216 โรงเรียนบ้านหนองแดง ต.ชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150 เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
27217 โรงเรียนอนุบาลชนแดน ต.ชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150 เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
27218 โรงเรียนเสรีศึกษา ต.ชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150 เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
27219 โรงเรียนบ้าน กม.28 ต.ดงขุย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67190 เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
27220 โรงเรียนบ้านดงขุย ต.ดงขุย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67190 เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
27221 โรงเรียนบ้านดงขุยใต้ ต.ดงขุย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67190 เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
27222 โรงเรียนบ้านดงขุยใต้สาขาบ้านทุ่งโตนด ต.ดงขุย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67190 เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
27223 โรงเรียนบ้าน กม.28 สาขาบ้านดงเสือเหลือง ต.ดงขุย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67190 เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
27224 โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า ต.ดงขุย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67190 เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
27225 โรงเรียนบ้านหนองระมาน ต.ดงขุย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150 เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
27226 โรงเรียนโรงเรียนดงขุยวิทยาคม ต.ดงขุย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67190 769011-251 เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 40
27227 โรงเรียนบ้านกุฏิพระ ต.ท่าข้าม อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150 เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
27228 โรงเรียนบ้านเขาบ่อทอง ต.ท่าข้าม อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150 เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
27229 โรงเรียนบ้านโคกสูง ต.ท่าข้าม อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150 เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
27230 โรงเรียนบ้านดงแขวน ต.ท่าข้าม อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150 เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
27231 โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น ต.ท่าข้าม อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150 เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
27232 โรงเรียนบ้านตะกุดเป้า ต.ท่าข้าม อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150 เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
27233 โรงเรียนบ้านท่าข้าม ต.ท่าข้าม อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150 เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
27234 โรงเรียนบ้านวังปลาช่อน ต.ท่าข้าม อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150 เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
27235 โรงเรียนบ้านกกจั่น ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150 เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
27236 โรงเรียนบ้านซับสีทอง ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150 เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
27237 โรงเรียนบ้านน้ำพุ ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150 เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
27238 โรงเรียนบ้านน้ำลัด ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150 เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
27239 โรงเรียนบ้านโป่งเจ็ดหัว ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150 เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
27240 โรงเรียนบ้านผาทอง ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150 เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
27241 โรงเรียนบ้านลาดน้อย ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150 เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
27242 โรงเรียนบ้านหนองตาด ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150 เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
27243 โรงเรียนอนุบาลชนแดน สาขาบ้านหนองเล้าไก่ ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150 เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
27244 โรงเรียนบ้านห้วยงาช้าง ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150 เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
27245 โรงเรียนบ้านห้วยตูม ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150 081-6044377 เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
27246 โรงเรียนธาราคีรี ต.ลาดแค อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150 เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
27247 โรงเรียนบ้านโคกยาว ต.ลาดแค อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150 เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
27248 โรงเรียนบ้านโคกหนองจอก ต.ลาดแค อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150 056760259 เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
27249 โรงเรียนบ้านซับม่วง ต.ลาดแค อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150 เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
27250 โรงเรียนบ้านดงลาน ต.ลาดแค อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150 เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
27251 โรงเรียนบ้านถ้ำแก้ว ต.ลาดแค อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150 เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
27252 โรงเรียนบ้านลาดแค ต.ลาดแค อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150 เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
27253 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ต.ลาดแค อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150 เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
27254 โรงเรียนลูกจันทน์ปิยะอุย ต.ลาดแค อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150 - เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
27255 โรงเรียนสายสมร ต.ลาดแค อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150 056760114 เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
27256 โรงเรียนบ้านกล้วย ต.บ้านกล้วย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67190 เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
27257 โรงเรียนบ้านเขาคณฑา ต.บ้านกล้วย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67190 เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
27258 โรงเรียนบ้านเขาชะโงก ต.บ้านกล้วย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67190 เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
27259 โรงเรียนบ้านโคกสำราญ ต.บ้านกล้วย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67190 เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
27260 โรงเรียนบ้านวังรวก ต.บ้านกล้วย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67190 เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
27261 โรงเรียนบ้านโคกยาวสาขาบ้านโคกสาร ต.ซับพุทรา อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150 เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
27262 โรงเรียนบ้านซับเจริญ ต.ซับพุทรา อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150 เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
27263 โรงเรียนบ้านทรัพย์พุทรา ต.ซับพุทรา อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150 เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
27264 โรงเรียนบ้านทรัพย์พุทราสาขาบ้านคลองกลาง ต.ซับพุทรา อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150 เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
27265 โรงเรียนบ้านสามแยกป่ามะม่วง ต.ซับพุทรา อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150 เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
27266 โรงเรียนบ้านเขาน้อย ต.ตะกุดไร อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67190 เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
27267 โรงเรียนบ้านเขาสัก ต.ตะกุดไร อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67190 เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
27268 โรงเรียนบ้านเนินสว่าง ต.ตะกุดไร อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67190 เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
27269 โรงเรียนบ้านโป่งนกแก้ว ต.ตะกุดไร อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67190 เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
27270 โรงเรียนบ้านหนองกลอย ต.ตะกุดไร อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67190 เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
27271 โรงเรียนกิตติพิทยา ต.ตะกุดไร อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67190 เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
27272 โรงเรียนดงขุยวิริยานุสรณ์ ต.ตะกุดไร อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67190 769015 เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
27273 โรงเรียนบ้านคลองปลาหมอ ต.ศาลาลาย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150 เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
27274 โรงเรียนบ้านซับขลุง ต.ศาลาลาย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150 เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
27275 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ต.หล่มสัก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110 เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
27276 โรงเรียนผดุงวิทย์ ต.หล่มสัก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110 เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
27277 โรงเรียนเมตตาศึกษา ต.หล่มสัก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110 701530 เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
27278 โรงเรียนหยกฟ้า ต.หล่มสัก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110 056-704206 เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
27279 โรงเรียนอนุบาลพิทยากล่มสัก ต.หล่มสัก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110 เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
27280 โรงเรียนสิรินคริสเตียน ต.หล่มสัก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110 05-6702-778 เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
27281 โรงเรียนบ้านบุ่งยาง ต.วัดป่า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67100 เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
27282 โรงเรียนบ้านท่ากกแก ต.ตาลเดี่ยว อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110 เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
27283 โรงเรียนบ้านท่าโก ต.ตาลเดี่ยว อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110 เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
27284 โรงเรียนบ้านปากห้วยขอนแก่น ต.ตาลเดี่ยว อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110 เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
27285 โรงเรียนบ้านใหม่วิทยา ต.ตาลเดี่ยว อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110 056-745920 เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
27286 โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก(ชุมชนบ้านศรีสะอาด) ต.ตาลเดี่ยว อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110 เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
27287 โรงเรียนบ้านบึง ต.ฝายนาแซง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110 เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
27288 โรงเรียนบ้านฝายนาแซง ต.ฝายนาแซง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110 เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
27289 โรงเรียนบ้านห้วยกอก ต.ฝายนาแซง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110 เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
27290 โรงเรียนบ้านหนองสว่าง ต.หนองสว่าง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110 เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
27291 โรงเรียนบ้านน้ำเฮี้ย ต.น้ำเฮี้ย อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110 เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
27292 โรงเรียนบ้านน้ำเฮี้ยสาขาบ้านกุดโก ต.น้ำเฮี้ย อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110 เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
27293 โรงเรียนบ้านหนองปลา ต.น้ำเฮี้ย อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110 เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
27294 โรงเรียนบ้านดอนสว่าง ต.สักหลง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110 เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
27295 โรงเรียนบ้านวังรู ต.สักหลง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110 เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
27296 โรงเรียนบ้านสักหลง ต.สักหลง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110 เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
27297 โรงเรียนบ้านหนองบัว ต.สักหลง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110 0848204073 เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
27298 โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ต.ท่าอิบุญ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110 เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
27299 โรงเรียนบ้านดงทิพย์ ต.ท่าอิบุญ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110 เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
27300 โรงเรียนบ้านท่าดินแดง ต.ท่าอิบุญ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110 เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 182/235 Next »