เขตพื้นที่การศึกษา จังหวัด ประเภท รหัสหรือชื่อสถานศึกษา
ข้อมูลทั้งหมด 35122 รายการ
ลำดับ โรงเรียน ที่อยู่ เบอร์โทร เขตพื้นที่
22501 โรงเรียนบ้านเชตวัน ต.สันทะ อ.นาน้อย จ.น่าน 55150 เขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 1
22502 โรงเรียนบ้านสันทะ ต.สันทะ อ.นาน้อย จ.น่าน 55150 เขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 1
22503 โรงเรียนบ้านส้าน ต.สันทะ อ.นาน้อย จ.น่าน 55150 เขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 1
22504 โรงเรียนบ้านห้วยจอย ต.สันทะ อ.นาน้อย จ.น่าน 55150 เขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 1
22505 โรงเรียนบ้านห้วยส้ม ต.สันทะ อ.นาน้อย จ.น่าน 55150 เขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 1
22506 โรงเรียนประกิตเวชศักดิ์ ต.สันทะ อ.นาน้อย จ.น่าน 55150 เขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 1
22507 โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย ต.บัวใหญ่ อ.นาน้อย จ.น่าน 55150 เขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 1
22508 โรงเรียนบ้านทัพม่าน ต.บัวใหญ่ อ.นาน้อย จ.น่าน 55150 เขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 1
22509 โรงเรียนบ้านนาไค้ ต.บัวใหญ่ อ.นาน้อย จ.น่าน 55150 0-5477-3397 เขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 1
22510 โรงเรียนบ้านน้ำพุ ต.น้ำตก อ.นาน้อย จ.น่าน 55150 เขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 1
22511 โรงเรียนบ้านเปา ต.น้ำตก อ.นาน้อย จ.น่าน 55150 เขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 1
22512 โรงเรียนบ้านพืชเจริญ ต.น้ำตก อ.นาน้อย จ.น่าน 55150 เขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 1
22513 โรงเรียนปัว ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน 55120 เขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2
22514 โรงเรียนบ้านขอน ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน 55120 เขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2
22515 โรงเรียนบ้านปรางค์ ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน 55140 เขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2
22516 โรงเรียนบ้านป่าลาน ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน 55120 08-9262-5642 เขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2
22517 โรงเรียนบ้านป่าหัด ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน 55120 054-791018 เขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2
22518 โรงเรียนบ้านร้อง ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน 55120 054-756027 เขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2
22519 โรงเรียนอนุบาลอิมมานูเอล ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน 55120 เขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2
22520 โรงเรียนบ้านดอนมูล (แงง) ต.แงง อ.ปัว จ.น่าน 55120 เขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2
22521 โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง ต.แงง อ.ปัว จ.น่าน 55120 เขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2
22522 โรงเรียนบ้านพาน ต.แงง อ.ปัว จ.น่าน 55120 054-688849 เขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2
22523 โรงเรียนเมืองแงง ต.แงง อ.ปัว จ.น่าน 55120 054688831 เขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 37
22524 โรงเรียนจตุราษฎร์ศึกษา ต.สถาน อ.ปัว จ.น่าน 55140 เขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2
22525 โรงเรียนบ้านนาฝาง ต.สถาน อ.ปัว จ.น่าน 55120 เขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2
22526 โรงเรียนบ้านส้าน ต.สถาน อ.ปัว จ.น่าน 55140 054-791775 เขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2
22527 โรงเรียนชุมชนศิลาแลง ต.ศิลาแลง อ.ปัว จ.น่าน 55120 054-792091 เขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2
22528 โรงเรียนไตรประชาวิทยา ต.ศิลาแลง อ.ปัว จ.น่าน 55120 054-792188 เขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2
22529 โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ ต.ศิลาเพชร อ.ปัว จ.น่าน 55120 เขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2
22530 โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร ต.ศิลาเพชร อ.ปัว จ.น่าน 55120 เขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2
22531 โรงเรียนบ้านดอนมูล (ศิลาเพชร) ต.ศิลาเพชร อ.ปัว จ.น่าน 55120 054-705263 เขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2
22532 โรงเรียนบ้านทุ่งเฮ้า ต.อวน อ.ปัว จ.น่าน 55120 เขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2
22533 โรงเรียนบ้านน้ำยาว ต.อวน อ.ปัว จ.น่าน 55120 054-760255 เขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2
22534 โรงเรียนบ้านน้ำยาวสาขาห้วยหลักลาย ต.อวน อ.ปัว จ.น่าน 55120 เขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2
22535 โรงเรียนบ้านไร่ ต.อวน อ.ปัว จ.น่าน 55120 054-760253 ,054-683533 เขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2
22536 โรงเรียนบ้านแดนพนา ต.ไชยวัฒนา อ.ปัว จ.น่าน 55120 เขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2
22537 โรงเรียนบ้านเสี้ยว ต.ไชยวัฒนา อ.ปัว จ.น่าน 55120 เขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2
22538 โรงเรียนบ้านหนาด ต.ไชยวัฒนา อ.ปัว จ.น่าน 55120 เขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2
22539 โรงเรียนบ้านห้วยท่าง ต.ไชยวัฒนา อ.ปัว จ.น่าน 55120 เขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2
22540 โรงเรียนศรีสระวงศ์ ต.ไชยวัฒนา อ.ปัว จ.น่าน 55120 เขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2
22541 โรงเรียนบ้านนาก้อ ต.เจดีย์ชัย อ.ปัว จ.น่าน 55140 เขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2
22542 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ ต.เจดีย์ชัย อ.ปัว จ.น่าน 55120 เขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2
22543 โรงเรียนบ้านปงสนุก ต.เจดีย์ชัย อ.ปัว จ.น่าน 55120 054-798239 เขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2
22544 โรงเรียนภูคาวิทยาคม ต.ภูคา อ.ปัว จ.น่าน 55120 เขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2
22545 โรงเรียนบ้านปางยาง ต.ภูคา อ.ปัว จ.น่าน 55120 เขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2
22546 โรงเรียนบ้านผาเวียง ต.ภูคา อ.ปัว จ.น่าน 55120 - เขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2
22547 โรงเรียนพนาสวรรค์ ต.ภูคา อ.ปัว จ.น่าน 55120 054-760149 เขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2
22548 โรงเรียนภูคาประชาสรรค์ ต.ภูคา อ.ปัว จ.น่าน 55120 เขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2
22549 โรงเรียนบ้านน้ำปัวพัฒนา ต.ภูคา อ.ปัว จ.น่าน 55120 เขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2
22550 โรงเรียนบ้านกอกจูน ต.ภูคา อ.ปัว จ.น่าน 55120 เขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2
22551 โรงเรียนบ้านสกาดใต้ ต.สกาด อ.ปัว จ.น่าน 55120 เขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2
22552 โรงเรียนสกาดพัฒนา ต.สกาด อ.ปัว จ.น่าน 55120 054-779616 เขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2
22553 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง ต.ป่ากลาง อ.ปัว จ.น่าน 55120 เขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2
22554 โรงเรียนบ้านป่ากลาง(มิตรภาพที่ 166) ต.ป่ากลาง อ.ปัว จ.น่าน 55120 เขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2
22555 โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง ต.ป่ากลาง อ.ปัว จ.น่าน 55120 054-792472 เขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2
22556 โรงเรียนจอมแจ้งวิทยาคาร ต.วรนคร อ.ปัว จ.น่าน 55120 054-688040 เขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2
22557 โรงเรียนวรนคร ต.วรนคร อ.ปัว จ.น่าน 55120 เขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2
22558 โรงเรียนบ้านเชียงแล นาทราย(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) ต.ริม อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140 เขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2
22559 โรงเรียนบ้านท่าค้ำ ต.ริม อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140 เขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2
22560 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม ต.ป่าคา อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140 เขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2
22561 โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง ต.ป่าคา อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140 เขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2
22562 โรงเรียนบ้านฝายมูล ต.ป่าคา อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140 เขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2
22563 โรงเรียนบ้านสบขุ่น ต.ป่าคา อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140 เขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2
22564 โรงเรียนบ้านหนองบัว ต.ป่าคา อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140 เขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2
22565 โรงเรียนบ้านนาหนุน 2 ต.ผาตอ อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140 เขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2
22566 โรงเรียนบ้านน้ำโมงปางสา ต.ผาตอ อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140 085-716 1261 เขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2
22567 โรงเรียนบ้านสบเป็ด ต.ผาตอ อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140 054-760233 เขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2
22568 โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร ต.ยม อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140 เขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2
22569 โรงเรียนไตรราษฎร์วิทยา ต.ยม อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140 เขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2
22570 โรงเรียนบ้านก๋ง ต.ยม อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140 เขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2
22571 โรงเรียนบ้านพร้าว ต.ยม อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140 เขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2
22572 โรงเรียนบ้านเสี้ยว ต.ยม อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140 เขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2
22573 โรงเรียนบ้านน้ำป้าก ต.ตาลชุม อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140 เขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2
22574 โรงเรียนบ้านปง ต.ตาลชุม อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140 เขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2
22575 โรงเรียนบ้านสบสาย ต.ตาลชุม อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140 เขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2
22576 โรงเรียนบ้านสบหนอง ต.ตาลชุม อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140 เขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2
22577 โรงเรียนตาลชุมมิตรภาพที่ 186 ต.ตาลชุม อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140 054 686 129 เขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2
22578 โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร ต.ตาลชุม อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140 054-686085 เขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 37
22579 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน ต.ศรีภูมิ อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140 เขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2
22580 โรงเรียนบ้านคัวะ ต.ศรีภูมิ อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140 เขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2
22581 โรงเรียนบ้านดอยติ้ว ต.ศรีภูมิ อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140 เขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2
22582 โรงเรียนบ้านม่วง ต.ศรีภูมิ อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140 เขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2
22583 โรงเรียนพัฒนานิคมวิทยา ต.ศรีภูมิ อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140 เขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2
22584 โรงเรียนบ้านถ่อน ต.จอมพระ อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140 เขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2
22585 โรงเรียนบ้านนาฝ่า ต.จอมพระ อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140 เขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2
22586 โรงเรียนบ้านน้ำฮาว ต.จอมพระ อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140 เขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2
22587 โรงเรียนบ้านยู้ ต.จอมพระ อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140 เขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2
22588 โรงเรียนบ้านนาหนุน 1 ต.แสนทอง อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140 เขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2
22589 โรงเรียนแสนทองวิทยา ต.แสนทอง อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140 0 5476 0235 เขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2
22590 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ต.ท่าวังผา อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140 เขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2
22591 โรงเรียนบ้านวังว้า ต.ท่าวังผา อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140 เขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2
22592 โรงเรียนริม-ป่าคาประชานุเคราะห์ ต.ท่าวังผา อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140 เขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2
22593 โรงเรียนบ้านท่าวังผา(ประชารัฐวิทยาคาร) ต.ท่าวังผา อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140 เขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2
22594 โรงเรียนสุวรรณรัตน์ ต.ท่าวังผา อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140 เขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2
22595 โรงเรียนอนุบาลนิธากร ต.ท่าวังผา อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140 75501 เขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2
22596 โรงเรียนบ้านน้ำแป่ง ต.ผาทอง อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140 เขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2
22597 โรงเรียนบ้านน้ำพุร้อน ต.ผาทอง อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140 เขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2
22598 โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้ ต.ผาทอง อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140 054-760117 เขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2
22599 โรงเรียนบ้านสันเจริญ ต.ผาทอง อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140 เขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2
22600 โรงเรียนบ้านแหน ต.ผาทอง อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140 054-798737 เขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2
22601 โรงเรียนสา ต.กลางเวียง อ.เวียงสา จ.น่าน 55110 เขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 1
22602 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 45 ต.กลางเวียง อ.เวียงสา จ.น่าน 55110 เขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 1
22603 โรงเรียนบ้านไชยสถาน ต.กลางเวียง อ.เวียงสา จ.น่าน 55110 เขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 1
22604 โรงเรียนบ้านดอนไชย ต.กลางเวียง อ.เวียงสา จ.น่าน 55110 เขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 1
22605 โรงเรียนบ้านหนองนก ต.กลางเวียง อ.เวียงสา จ.น่าน 55110 เขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 1
22606 โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร ต.กลางเวียง อ.เวียงสา จ.น่าน 55110 เขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 1
22607 โรงเรียนอนุบาลกุลหทัย ต.กลางเวียง อ.เวียงสา จ.น่าน 55110 054 -782063 และ 054 - 782288 เขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 1
22608 โรงเรียนบ้านขึ่งงามมงคล ต.ขึ่ง อ.เวียงสา จ.น่าน 55110 เขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 1
22609 โรงเรียนบ้านท่าลี่ ต.ขึ่ง อ.เวียงสา จ.น่าน 55110 เขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 1
22610 โรงเรียนวัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์) ต.ไหล่น่าน อ.เวียงสา จ.น่าน 55110 เขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 1
22611 โรงเรียนบ้านนาสา ต.ไหล่น่าน อ.เวียงสา จ.น่าน 55110 เขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 1
22612 โรงเรียนบ้านบุญเรือง ต.ไหล่น่าน อ.เวียงสา จ.น่าน 55110 เขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 1
22613 โรงเรียนบ้านไหล่น่าน ต.ไหล่น่าน อ.เวียงสา จ.น่าน 55110 เขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 1
22614 โรงเรียนริมฝั่งว้าวิทยา ต.ไหล่น่าน อ.เวียงสา จ.น่าน 55110 เขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 1
22615 โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม ต.ตาลชุม อ.เวียงสา จ.น่าน 55110 เขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 1
22616 โรงเรียนตาลชุมศึกษาลัย ต.ตาลชุม อ.เวียงสา จ.น่าน 55110 เขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 1
22617 โรงเรียนบ้านครกคำ ต.ตาลชุม อ.เวียงสา จ.น่าน 55110 เขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 1
22618 โรงเรียนบ้านนากอก ต.ตาลชุม อ.เวียงสา จ.น่าน 55110 เขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 1
22619 โรงเรียนบ้านป่าสัก ต.ตาลชุม อ.เวียงสา จ.น่าน 55110 เขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 1
22620 โรงเรียนบ้านนาเหลืองไชยราม ต.นาเหลือง อ.เวียงสา จ.น่าน 55110 เขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 1
22621 โรงเรียนบ้านนาเหลืองใน ต.นาเหลือง อ.เวียงสา จ.น่าน 55110 เขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 1
22622 โรงเรียนริมฝั่งน่านวิทยา ต.นาเหลือง อ.เวียงสา จ.น่าน 55110 เขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 1
22623 โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ ต.ส้าน อ.เวียงสา จ.น่าน 55110 เขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 1
22624 โรงเรียนบ้านผาเวียง ต.ส้าน อ.เวียงสา จ.น่าน 55110 เขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 1
22625 โรงเรียนบ้านสาลีก ต.ส้าน อ.เวียงสา จ.น่าน 55110 เขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 1
22626 โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก ต.น้ำมวบ อ.เวียงสา จ.น่าน 55110 เขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 1
22627 โรงเรียนบ้านน้ำมวบ ต.น้ำมวบ อ.เวียงสา จ.น่าน 55110 เขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 1
22628 โรงเรียนบ้านสาลี่ ต.น้ำมวบ อ.เวียงสา จ.น่าน 55110 เขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 1
22629 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปั้ว ต.น้ำปั้ว อ.เวียงสา จ.น่าน 55110 เขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 1
22630 โรงเรียนบ้านวังม่วง ต.น้ำปั้ว อ.เวียงสา จ.น่าน 55110 เขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 1
22631 โรงเรียนบ้านห้วยแก้วมิตรภาพที่ 51 ต.น้ำปั้ว อ.เวียงสา จ.น่าน 55110 เขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 1
22632 โรงเรียนยาบหัวนา ต.ยาบหัวนา อ.เวียงสา จ.น่าน 55110 เขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 1
22633 โรงเรียนบ้านนาก้า ต.ยาบหัวนา อ.เวียงสา จ.น่าน 55110 เขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 1
22634 โรงเรียนบ้านบ่อหอย ต.ยาบหัวนา อ.เวียงสา จ.น่าน 55110 เขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 1
22635 โรงเรียนบ้านป่าหุ่ง ต.ยาบหัวนา อ.เวียงสา จ.น่าน 55110 เขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 1
22636 โรงเรียนบ้านสะเลียม ต.ยาบหัวนา อ.เวียงสา จ.น่าน 55110 เขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 1
22637 โรงเรียนบ้านห้วยหลอด ต.ยาบหัวนา อ.เวียงสา จ.น่าน 55110 เขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 1
22638 โรงเรียนบ้านฮากฮาน ต.ยาบหัวนา อ.เวียงสา จ.น่าน 55110 เขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 1
22639 โรงเรียนบ้านปงสนุก ต.ปงสนุก อ.เวียงสา จ.น่าน 55110 เขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 1
22640 โรงเรียนบ้านชมพู ต.อ่ายนาไลย อ.เวียงสา จ.น่าน 55110 เขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 1
22641 โรงเรียนบ้านนาไลย ต.อ่ายนาไลย อ.เวียงสา จ.น่าน 55110 เขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 1
22642 โรงเรียนฝั่งหมิ่น(รัฐราษฎร์บำรุง) ต.อ่ายนาไลย อ.เวียงสา จ.น่าน 55110 เขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 1
22643 โรงเรียนบ้านพะเยา ต.อ่ายนาไลย อ.เวียงสา จ.น่าน 55110 เขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 1
22644 โรงเรียนบ้านม่วงเนิ้ง ต.อ่ายนาไลย อ.เวียงสา จ.น่าน 55110 054 - 760174 เขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 1
22645 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำอุ่น ต.อ่ายนาไลย อ.เวียงสา จ.น่าน 55110 เขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 1
22646 โรงเรียนบ้านอ่ายนาผา ต.อ่ายนาไลย อ.เวียงสา จ.น่าน 55110 เขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 1
22647 โรงเรียนบ้านส้านนาหนองใหม่ ต.ส้านนาหนองใหม่ อ.เวียงสา จ.น่าน 55110 เขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 1
22648 โรงเรียนหาดทรายทองวิทยาคาร ต.ส้านนาหนองใหม่ อ.เวียงสา จ.น่าน 55110 เขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 1
22649 โรงเรียนไตรธารวิทยา ต.แม่ขะนิง อ.เวียงสา จ.น่าน 55110 เขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 1
22650 โรงเรียนไตรธารวิทยาสาขาห้วยไฟ ต.แม่ขะนิง อ.เวียงสา จ.น่าน 55110 เขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 1
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 151/235 Next »