เขตพื้นที่การศึกษา จังหวัด ประเภท รหัสหรือชื่อสถานศึกษา
ข้อมูลทั้งหมด 35122 รายการ
ลำดับ โรงเรียน ที่อยู่ เบอร์โทร เขตพื้นที่
21751 โรงเรียนบ้านสบลี ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240 เขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต 3
21752 โรงเรียนบ้านหลวงแจ้ซ้อน ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240 เขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต 3
21753 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240 เขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต 3
21754 โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ ต.หัวเมือง อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240 เขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต 3
21755 โรงเรียนบ้านกล้วย ต.หัวเมือง อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240 เขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต 3
21756 โรงเรียนบ้านขาม ต.หัวเมือง อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240 เขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต 3
21757 โรงเรียนบ้านต้นงุ้น ต.หัวเมือง อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240 เขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต 3
21758 โรงเรียนบ้านไร่ ต.หัวเมือง อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52120 เขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต 3
21759 โรงเรียนบ้านหัวเมือง ต.หัวเมือง อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240 เขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต 3
21760 โรงเรียนอุตรดิตถ์ ต.ท่าอิฐ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000 เขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
21761 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ต.ท่าอิฐ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000 เขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
21762 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ต.ท่าอิฐ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000 เขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
21763 โรงเรียนบัณฑิตวิทยา ต.ท่าอิฐ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000 เขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
21764 โรงเรียนเปี่ยมเมธีวิทยาคาร ต.ท่าอิฐ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000 411487, 440615 เขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
21765 โรงเรียนเปี่ยมเมธีวิทยาลัย ต.ท่าอิฐ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000 เขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
21766 โรงเรียนพัฒนศึกษา ต.ท่าอิฐ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000 เขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
21767 โรงเรียนพิศาลศึกษาวิทยา ต.ท่าอิฐ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000 411755 เขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
21768 โรงเรียนภราดรนุสรณ์ ต.ท่าอิฐ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000 เขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
21769 โรงเรียนหวัวเฉียว ต.ท่าอิฐ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000 เขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
21770 โรงเรียนอนุบาลคริสเตียนอุตรดิตถ์ ต.ท่าอิฐ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000 เขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
21771 โรงเรียนแสนตอวิทยา ต.แสนตอ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000 เขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
21772 โรงเรียนวัดดอยแก้ว ต.แสนตอ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000 เขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
21773 โรงเรียนวัดสิงห์ศรีสว่าง ต.แสนตอ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000 เขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
21774 โรงเรียนพิชัยดาบหัก 1 ต.ท่าเสา อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000 เขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
21775 โรงเรียนม่อนดินแดงวิทยาคม ต.ท่าเสา อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000 เขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
21776 โรงเรียนวัดดอย ต.ท่าเสา อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000 เขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
21777 โรงเรียนวัดอรัญญิการาม ต.ท่าเสา อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000 เขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
21778 โรงเรียนบ้านป่าเซ่า(ประชานุสรณ์) ต.บ้านเกาะ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53170 (055) 412298 เขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
21779 โรงเรียนวัดคุ้งวารี ต.บ้านเกาะ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000 เขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
21780 โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ต.ป่าเซ่า อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000 เขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
21781 โรงเรียนวัดทุ่งเศรษฐี ต.ป่าเซ่า อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000 เขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
21782 โรงเรียนสวนหลวงสาธิตสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ ต.ป่าเซ่า อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000 เขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
21783 โรงเรียนหนองกลาย(ราษฎร์อุทิศวิทยา) ต.ป่าเซ่า อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000 เขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
21784 โรงเรียนบ้านคุ้งตะเภา ต.คุ้งตะเภา อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000 เขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
21785 โรงเรียนบ้านบ่อพระ ต.คุ้งตะเภา อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000 เขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
21786 โรงเรียนบ้านหัวหาด ต.คุ้งตะเภา อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000 เขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
21787 โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น ต.คุ้งตะเภา อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000 เขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
21788 โรงเรียนป่ากล้วยเสริมวิทยา ต.คุ้งตะเภา อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000 เขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
21789 โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา ต.คุ้งตะเภา อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000 เขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
21790 โรงเรียนวังกะพี้พิทยาคม ต.วังกะพี้ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53170 เขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
21791 โรงเรียนบ้านป่าถ่อน ต.วังกะพี้ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53170 เขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
21792 โรงเรียนบ้านวังโป่ง ต.วังกะพี้ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53170 เขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
21793 โรงเรียนวัดท่าทอง(นิมมานโกวิทพิทยา) ต.วังกะพี้ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53170 เขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
21794 โรงเรียนวัดวังกะพี้(วิเชียรประชานุกูล) ต.วังกะพี้ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53170 เขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
21795 โรงเรียนเจริญวิทยา ต.วังกะพี้ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53170 เขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
21796 โรงเรียนบ้านซ่านสามัคคี ต.หาดกรวด อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000 เขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
21797 โรงเรียนบ้านดงช้างดี ต.หาดกรวด อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000 เขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
21798 โรงเรียนบ้านทับใหม่(ราษฎร์บำรุง) ต.หาดกรวด อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000 เขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
21799 โรงเรียนไผ่ใหญ่(เกษตรกรอุปถัมภ์) ต.หาดกรวด อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000 เขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
21800 โรงเรียนวัดวังหมู(นิมมานโกวิท) ต.หาดกรวด อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000 เขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
21801 โรงเรียนชายเขาวิทยา ต.น้ำริด อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000 เขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
21802 โรงเรียนน้ำริดราษฎร์บำรุง ต.น้ำริด อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000 เขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
21803 โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมสามัคคี ต.น้ำริด อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000 เขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
21804 โรงเรียนน้ำริดวิทยา ต.น้ำริด อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000 0-5544-7022 เขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 39
21805 โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง ต.งิ้วงาม อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000 เขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
21806 โรงเรียนบ้านงิ้วงาม ต.งิ้วงาม อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000 เขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
21807 โรงเรียนบ้านน้ำไผ่ ต.งิ้วงาม อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000 เขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
21808 โรงเรียนมิตรภาพที่ 39(ส.ท.ถนอม อุประอนุสรณ์) ต.งิ้วงาม อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000 เขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
21809 โรงเรียนวัดศรีธาราม ต.งิ้วงาม อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000 เขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
21810 โรงเรียนชุมชนด่านวิทยา ต.บ้านด่านนาขาม อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000 เขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
21811 โรงเรียนบ้านน้ำไคร้ ต.บ้านด่านนาขาม อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000 เขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
21812 โรงเรียนประชาชนอุทิศ ต.บ้านด่านนาขาม อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000 เขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
21813 โรงเรียนปางต้นผึ้ง ต.บ้านด่านนาขาม อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000 เขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
21814 โรงเรียนราษฎร์ดําริ ต.บ้านด่านนาขาม อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000 เขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
21815 โรงเรียนราษฎร์อํานวย ต.บ้านด่านนาขาม อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000 เขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
21816 โรงเรียนราษฎร์อุปถัมภ์ ต.บ้านด่านนาขาม อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000 เขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
21817 โรงเรียนราษฎร์อุปถัมภ์ สาขาหนองน้ำเขียว ต.บ้านด่านนาขาม อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000 เขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
21818 โรงเรียนวัดแม่เฉย ต.บ้านด่านนาขาม อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000 เขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
21819 โรงเรียนบ้านเด่นด่าน ต.บ้านด่าน อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000 เขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
21820 โรงเรียนวัดคุ้งยาง ต.บ้านด่าน อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000 เขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
21821 โรงเรียนสามัคยาราม ต.บ้านด่าน อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000 เขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
21822 โรงเรียนอุตรดิตถ์วิทยา ต.ผาจุก อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000 เขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
21823 โรงเรียนวัดคลองนาพง ต.ผาจุก อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000 เขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
21824 โรงเรียนวัดผาจักร ต.ผาจุก อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000 เขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
21825 โรงเรียนวัดคลองนาพง สาขาวัดผาจุก (รอยุบเลิก) ต.ผาจุก อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 5300 เขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
21826 โรงเรียนวัดพระฝาง ต.ผาจุก อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000 เขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
21827 โรงเรียนวัดวังยาง ต.ผาจุก อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000 เขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
21828 โรงเรียนหนองบัววิทยา ต.ผาจุก อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000 เขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
21829 โรงเรียนบ้านวังดิน ต.วังดิน อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000 0-5547-8285 เขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
21830 โรงเรียนบ้านหนองป่าไร่ ต.วังดิน อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000 เขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
21831 โรงเรียนสามัคคีวิทยา ต.วังดิน อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000 เขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
21832 โรงเรียนนาน้อยวิทยา ต.หาดงิ้ว อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000 เขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
21833 โรงเรียนบ้านวังแดง ต.หาดงิ้ว อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000 เขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
21834 โรงเรียนบ้านหาดงิ้ว ต.หาดงิ้ว อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000 เขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
21835 โรงเรียนวัดช่องลม ต.หาดงิ้ว อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000 เขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
21836 โรงเรียนบ้านขุนฝาง ต.ขุนฝาง อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000 เขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
21837 โรงเรียนบ้านเหล่าป่าสา ต.ขุนฝาง อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000 เขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
21838 โรงเรียนบ้านวังถ้ำ ต.ถ้ำฉลอง อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000 เขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
21839 โรงเรียนบ้านห้วยฉลอง ต.ถ้ำฉลอง อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000 เขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
21840 โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 53140 เขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
21841 โรงเรียนบ้านท่าอวน ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 53140 เขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
21842 โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 53140 เขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
21843 โรงเรียนบ้านวังแดง(หมู่สองสามัคคี) ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 53140 เขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
21844 โรงเรียนบ้านหัวดาน ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 53140 เขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
21845 โรงเรียนบ้านใหม่(เยาวชนประชาสงเคราะห์) ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 53140 เขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
21846 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 53140 เขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
21847 โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ ต.บ้านแก่ง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 53140 เขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
21848 โรงเรียนชุมชนบ้านแก่ง(ไกรสรพงษ์สงเคราะห์) ต.บ้านแก่ง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 53140 เขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
21849 โรงเรียนบ้านชําทอง ต.บ้านแก่ง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 53140 เขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
21850 โรงเรียนพงสะตือ(รัฐ-ประชาสรรค์) ต.บ้านแก่ง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 53140 เขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
21851 โรงเรียนร้องประดู่(หนุนเภา-ประชาสงเคราะห์) ต.บ้านแก่ง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 53140 เขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
21852 โรงเรียนหมู่สี่พัฒนา ต.บ้านแก่ง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 53140 เขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
21853 โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี ต.บ้านแก่ง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 53140 055-825-585 เขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
21854 โรงเรียนบ้านเด่นสําโรง ต.หาดสองแคว อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 53140 เขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
21855 โรงเรียนบ้านบึงพาด(นิคมราษฎร์สงเคราะห์) ต.หาดสองแคว อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 53140 เขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
21856 โรงเรียนบ้านหาดสองแคว ต.หาดสองแคว อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 53140 เขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
21857 โรงเรียนบ้านไชยมงคล ต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 53140 เขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
21858 โรงเรียนบ้านน้ำอ่าง ต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 53140 (055) 454179 เขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
21859 โรงเรียนบ้านเหล่า ต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 53140 (055) 454040 เขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
21860 โรงเรียนบ้านข่อยสูง ต.ข่อยสูง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 53140 เขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
21861 โรงเรียนบ้านแหลมถ่อนสามัคคี ต.ข่อยสูง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 53140 055-415796 เขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
21862 โรงเรียนบ้านแหลมทอง(ราษฎร์สามัคคี) ต.ข่อยสูง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 53140 เขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
21863 โรงเรียนศรีอุทิศ ต.ข่อยสูง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 53210 เขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
21864 โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ ต.ท่าปลา อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 53150 เขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
21865 โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 ต.ท่าปลา อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 53150 เขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
21866 โรงเรียนน้ำสิงห์(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่78) ต.ท่าปลา อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 53150 เขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
21867 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 4 ต.ท่าปลา อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 53150 เขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
21868 โรงเรียนบ้านท่าเรือ ต.ท่าปลา อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 53150 เขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
21869 โรงเรียนสว่างวิทย์ ต.ท่าปลา อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 53150 เขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
21870 โรงเรียนสิงห์คอมพิทยา ต.ท่าปลา อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 53150 เขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
21871 โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 2 ต.หาดล้า อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 53150 เขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
21872 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลําน้ำน่านสงเคราะห์ 2 ต.หาดล้า อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 53190 เขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
21873 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลําน้ำน่านสงเคราะห์ 6 ต.หาดล้า อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 53190 เขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
21874 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 1 ต.หาดล้า อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 53150 เขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
21875 โรงเรียนเจริญราษฎร์อุปถัมภ์ ต.ผาเลือด อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 53190 เขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
21876 โรงเรียนชุมชนผาเลือดวิทยาคาร ต.ผาเลือด อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 53190 เขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
21877 โรงเรียนบ้านซําบ้อ ต.ผาเลือด อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 53190 เขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
21878 โรงเรียนบ้านปากห้วยฉลอง ต.ผาเลือด อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 53190 เขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
21879 โรงเรียนบ้านย่านดู่ ต.ผาเลือด อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 53190 เขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
21880 โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด ต.ผาเลือด อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 53190 เขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
21881 โรงเรียนผาเต่าพัฒนา ต.ผาเลือด อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 53190 เขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
21882 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ศึกษา ต.จริม อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 53150 เขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
21883 โรงเรียนจริมอนุสรณ์ 2 ต.จริม อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 53150 เขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
21884 โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 2 ต.จริม อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 53150 เขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
21885 โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 4 ต.จริม อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 53150 เขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
21886 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์5 ต.จริม อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 53150 เขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
21887 โรงเรียนบ้านกิ่วเคียน ต.จริม อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 53150 เขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
21888 โรงเรียนบ้านสีเสียดบํารุง ต.จริม อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 53150 เขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
21889 โรงเรียนจริมอนุสรณ์1 ต.น้ำหมัน อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 53150 เขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
21890 โรงเรียนบ้านทรายงามวิทยา ต.น้ำหมัน อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 53150 เขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
21891 โรงเรียนบ้านนาต้นโพธิ์ ต.น้ำหมัน อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 53150 055-496-136 เขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
21892 โรงเรียนบ้านน้ำต๊ะ ต.น้ำหมัน อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 53150 เขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
21893 โรงเรียนบ้านน้ำลี ต.น้ำหมัน อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 53150 เขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
21894 โรงเรียนบ้านน้ำหมัน ต.น้ำหมัน อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 53150 เขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
21895 โรงเรียนบ้านวังหัวดอย ต.น้ำหมัน อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 53150 เขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
21896 โรงเรียนบ้านงอมถ้ำ ต.ท่าแฝก อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 53110 เขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
21897 โรงเรียนบ้านงอมมด ต.ท่าแฝก อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 53110 เขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
21898 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง ต.ท่าแฝก อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 53110 055430075 เขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
21899 โรงเรียนป่ากั้งวิทยา ต.ท่าแฝก อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 53110 เขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
21900 โรงเรียนไผ่งามวิทยา ต.ท่าแฝก อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 53000 เขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 146/235 Next »