เขตพื้นที่การศึกษา จังหวัด ประเภท รหัสหรือชื่อสถานศึกษา
ข้อมูลทั้งหมด 35125 รายการ
ลำดับ โรงเรียน ที่อยู่ เบอร์โทร เขตพื้นที่
17251 โรงเรียนบ้านวังยาว ต.วังสามัคคี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110 เขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
17252 โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย ต.วังสามัคคี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110 เขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
17253 โรงเรียนบ้านแฝก ต.โคกสูง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110 เขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
17254 โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน ต.โคกสูง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110 043611557 เขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
17255 โรงเรียนบ้านหนองตอ ต.โคกสูง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110 เขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
17256 โรงเรียนปิยะพล ต.โคกสูง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110 เขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
17257 โรงเรียนบ้านโคกกุง ต.ขามเบี้ย อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 45230 เขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
17258 โรงเรียนบ้านจัมปา ต.ขามเบี้ย อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 45230 เขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
17259 โรงเรียนบ้านหนองบัว ต.ขามเบี้ย อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 45230 เขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
17260 โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ ต.ขามเบี้ย อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 45230 เขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
17261 โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย ต.ขามเบี้ย อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 45230 (043) 567043 เขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
17262 โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ ต.ขามเบี้ย อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 45230 567079 เขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 27
17263 โรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนา สพป.รอ.3 ต.เชียงใหม่ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 45230 0-43625016 เขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
17264 โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ ต.เชียงใหม่ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 45230 043-625079 เขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 27
17265 โรงเรียนชุมชนบัวคำ ต.บัวคำ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 45230 เขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
17266 โรงเรียนบ้านโคกหนองบัว ต.บัวคำ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 45230 เขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
17267 โรงเรียนบ้านนาเลา ต.อัคคะคำ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 45230 เขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
17268 โรงเรียนบ้านนาเลาสาขาบ้านอวยศรี ต.อัคคะคำ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 45230 เขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
17269 โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง ต.อัคคะคำ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 45230 เขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
17270 โรงเรียนบ้านโพนเฒ่า ต.อัคคะคำ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 45230 เขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
17271 โรงเรียนบ้านอัคคะ(อัคควิทยาคาร) ต.อัคคะคำ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 45230 เขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
17272 โรงเรียนบ้านดอนควาย ต.สะอาด อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 45230 เขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
17273 โรงเรียนบ้านท่าเสียว ต.สะอาด อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 45230 เขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
17274 โรงเรียนบ้านปากบุ่ง ต.สะอาด อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 45230 เขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
17275 โรงเรียนบ้านสะอาด(สะอาดวิทยาคาร) ต.สะอาด อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 45230 เขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
17276 โรงเรียนบ้านคำพอุง(ประชาราษฎร์บำรุง) ต.คำพอุง อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 45230 เขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
17277 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ ต.คำพอุง อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 45230 เขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
17278 โรงเรียนบ้านนางาม ต.คำพอุง อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 45230 เขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
17279 โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ ต.คำพอุง อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 45230 เขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
17280 โรงเรียนบ้านภูเขาทอง ต.คำพอุง อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 45230 เขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
17281 โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ ต.หนองตาไก้ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 45230 043-544754 เขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
17282 โรงเรียนบ้านหนองแสงสว่างวิทย์ ต.หนองตาไก้ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 45230 เขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
17283 โรงเรียนบ้านหนองอิโล ต.หนองตาไก้ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 45230 เขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
17284 โรงเรียนบ้านดงยาง ต.ดอนโอง อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 45230 เขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
17285 โรงเรียนบ้านดอนเรือ ต.ดอนโอง อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 45230 เขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
17286 โรงเรียนบ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์ ต.ดอนโอง อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 45230 เขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
17287 โรงเรียนบ้านหนองอึ่งโปโล ต.ดอนโอง อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 45230 เขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
17288 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี ต.โพธิ์ศรี อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 45230 เขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
17289 โรงเรียนบ้านหนองนกทา ต.โพธิ์ศรี อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 45230 เขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
17290 โรงเรียนบ้านหนองนกทา(สาขาบ้านหนองขุมเงิน) ต.โพธิ์ศรี อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 45230 เขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
17291 โรงเรียนบ้านโคกนาคำ ต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210 เขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
17292 โรงเรียนบ้านปลาโด ต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210 เขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
17293 โรงเรียนศรีสวัสดิ์ ต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210 เขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
17294 โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์ ต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210 เขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
17295 โรงเรียนเหล่าขุมมันท่าสะอาด ต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210 เขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
17296 โรงเรียนหนองพอกวิทยา ต.รอบเมือง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210 เขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
17297 โรงเรียนบ้านกุดขุ่น ต.รอบเมือง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210 เขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
17298 โรงเรียนบ้านหนองแข้ดง ต.บึงงาม อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210 เขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
17299 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 11 ต.บึงงาม อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210 เขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
17300 โรงเรียนหนองแวงบึงงาม ต.บึงงาม อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210 เขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
17301 โรงเรียนชุมชนหนองแสงโนนสว่าง ต.ภูเขาทอง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210 เขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
17302 โรงเรียนบ้านโนนปลาเข็ง ต.ภูเขาทอง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210 เขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
17303 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ ต.ภูเขาทอง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210 เขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
17304 โรงเรียนบ้านหนองคำ ต.ภูเขาทอง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210 เขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
17305 โรงเรียนบ้านเหล่าโพนงาม ต.ภูเขาทอง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45120 เขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
17306 โรงเรียนหนองไฮภูเขาทอง ต.ภูเขาทอง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210 เขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
17307 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา ต.กกโพธิ์ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45120 เขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
17308 โรงเรียนบ้านกุดเต่าวิทยา ต.กกโพธิ์ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45120 เขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
17309 โรงเรียนบ้านคำโพนสูง ต.กกโพธิ์ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210 เขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
17310 โรงเรียนบ้านบะยาวบุ่งโง้งสามัคคี ต.กกโพธิ์ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45120 เขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
17311 โรงเรียนบ้านวังใหญ่ ต.กกโพธิ์ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45120 เขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
17312 โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์ ต.กกโพธิ์ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210 0-4361-1004 เขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 27
17313 โรงเรียนโคกสว่างหาญไพรวัลย์ ต.โคกสว่าง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45120 เขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
17314 โรงเรียนบ้านแก้ง ต.โคกสว่าง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45120 เขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
17315 โรงเรียนสามพานประชาสรรค์ ต.โคกสว่าง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45120 เขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
17316 โรงเรียนบ้านกกตาลดงบังวิทยา ต.หนองขุ่นใหญ่ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45120 เขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
17317 โรงเรียนบ้านโพนงาม ต.หนองขุ่นใหญ่ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45120 เขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
17318 โรงเรียนบ้านหนองขุ่นวิทยาคาร ต.หนองขุ่นใหญ่ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45120 เขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
17319 โรงเรียนบ้านหนองบก ต.หนองขุ่นใหญ่ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45120 เขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
17320 โรงเรียนอนุบาลจารุณี ต.หนองขุ่นใหญ่ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210 0908488683 เขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
17321 โรงเรียนบ้านหนองโนราษฎร์บำรุง ต.รอบเมือง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210 0872238715 เขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
17322 โรงเรียนเมืองหนองพอก ต.รอบเมือง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210 (043) 579085 เขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
17323 โรงเรียนบัณฑิตวิทยา ต.รอบเมือง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210 เขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
17324 โรงเรียนอนุบาลตรีภพ ต.รอบเมือง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210 เขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
17325 โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา ต.ผาน้ำย้อย อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210 เขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
17326 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกกลางมิตรภาพที่ 84 ต.ผาน้ำย้อย อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210 เขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
17327 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกกลางสาขาห้วยค้อ-คำเม็ก ต.ผาน้ำย้อย อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210 เขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
17328 โรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์ ต.ท่าสีดา อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210 เขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
17329 โรงเรียนท่าสีดาวิทยา ต.ท่าสีดา อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45120 043611099 เขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
17330 โรงเรียนบ้านคูเมืองสามัคคีวิทยา ต.ท่าสีดา อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45120 เขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
17331 โรงเรียนบ้านกลางเสลภูมิ ต.กลาง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120 เขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
17332 โรงเรียนบ้านท่าไคร้ ต.กลาง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120 08-3451-0344 เขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
17333 โรงเรียนเสลภูมิสามัคคี ต.กลาง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120 เขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
17334 โรงเรียนวัดศรีทองนพคุณ ต.กลาง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120 เขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
17335 โรงเรียนสหมิตรพิทยา ต.กลาง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120 043-533059 เขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
17336 โรงเรียนเสลภูมิวิทยาสันต์ ต.กลาง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120 เขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
17337 โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ต.กลาง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120 043551486 เขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
17338 โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร ต.โพธิ์ทอง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120 เขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
17339 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ ต.โพธิ์ทอง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120 เขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
17340 โรงเรียนบ้านหนองฟ้า ต.โพธิ์ทอง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120 เขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
17341 โรงเรียนบ้านกุดแข้โนนโพธิ์วิทยา ต.นางาม อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120 เขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
17342 โรงเรียนบ้านกุดเรือ ต.นางาม อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120 เขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
17343 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงนาเรียง ต.นางาม อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120 เขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
17344 โรงเรียนบ้านพันขาง ต.นางาม อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120 เขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
17345 โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัน ต.นางาม อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120 เขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
17346 โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก ต.นางาม อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120 0-435-00121 เขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
17347 โรงเรียนบ้านสำโรงหนองจอก ต.นางาม อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120 เขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
17348 โรงเรียนบ้านดอนน้อยท่าแห่ตาลม ต.เมืองไพร อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120 0898627751 , 0872574859 , 0878589996 เขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
17349 โรงเรียนบ้านโนนคำน้ำจั้นใหญ่ ต.เมืองไพร อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120 เขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
17350 โรงเรียนบ้านเมืองไพร(เมืองไพรวิทยาคาร) ต.เมืองไพร อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120 เขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
17351 โรงเรียนบ้านไค่นุ่นหนองบัวบานวิทยา ต.นาแซง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120 เขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
17352 โรงเรียนบ้านนาแซง(นาแซงราษฎร์บำรุง) ต.นาแซง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120 เขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
17353 โรงเรียนบ้านบุ่งเบ้าห้วยเจริญ ต.นาแซง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120 043548037 เขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
17354 โรงเรียนบ้านขว้างวิทยากร ต.นาเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120 เขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
17355 โรงเรียนบ้านโจด ต.นาเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120 เขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
17356 โรงเรียนบ้านทรายขาวหนองแป้นประชาสรรค์ ต.นาเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120 เขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
17357 โรงเรียนบ้านนาเมือง ต.นาเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120 เขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
17358 โรงเรียนบ้านป่าขี ต.นาเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120 เขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
17359 โรงเรียนบ้านยาง ต.นาเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120 เขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
17360 โรงเรียนบ้านลาด ต.นาเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120 เขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
17361 โรงเรียนบ้านหนองหงษ์ ต.นาเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120 เขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
17362 โรงเรียนบ้านหนองหว้านาคำพัฒนา ต.นาเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120 เขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
17363 โรงเรียนบ้านคอกควาย(ประชาอำนวย) ต.วังหลวง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120 เขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
17364 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม ต.วังหลวง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120 เขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
17365 โรงเรียนบ้านบากหนองเทา ต.วังหลวง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120 เขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
17366 โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม ต.วังหลวง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120 เขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
17367 โรงเรียนบ้านหนองขามบ่อแก้ววิทยา ต.วังหลวง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120 เขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
17368 โรงเรียนวังหลวง ต.วังหลวง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120 เขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
17369 โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม ต.วังหลวง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120 043-611895 เขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 27
17370 โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม ต.ท่าม่วง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120 เขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
17371 โรงเรียนบ้านท่าม่วง ต.ท่าม่วง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120 เขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
17372 โรงเรียนบ้านนากระตึบ ต.ท่าม่วง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120 เขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
17373 โรงเรียนบ้านหนองสิม ต.ท่าม่วง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120 เขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
17374 โรงเรียนขวาววิทยาคาร ต.ขวาว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45000 เขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
17375 โรงเรียนชุมชนบ้านขวาว ต.ขวาว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120 เขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
17376 โรงเรียนบ้านทรายมูล ต.ขวาว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120 เขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
17377 โรงเรียนบ้านโนนยาง ต.ขวาว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120 เขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
17378 โรงเรียนบ้านสะทอนโนนแพงประชาสรรค์ ต.ขวาว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120 เขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
17379 โรงเรียนบ้านหันหน่องสามัคคี ต.ขวาว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120 เขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
17380 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น ต.โพธิ์ทอง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120 - เขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
17381 โรงเรียนชุมชนนาทมโคกก่อง ต.ภูเงิน อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120 043-549705 เขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
17382 โรงเรียนบ้านบาโคหนองแคน ต.ภูเงิน อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120 เขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
17383 โรงเรียนบ้านมะหรี่(ศิริวิทยาคาร) ต.ภูเงิน อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120 เขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
17384 โรงเรียนบ้านหนองกุง ต.ภูเงิน อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120 เขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
17385 โรงเรียนบ้านหนองตุ ต.ภูเงิน อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120 เขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
17386 โรงเรียนบ้านหวาย(หวายวิทยานุกูล) ต.ภูเงิน อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120 เขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
17387 โรงเรียนบ้านโคกกุงดอนกอก ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120 เขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
17388 โรงเรียนบ้านดงหวาย ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120 เขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
17389 โรงเรียนบ้านท่าสี ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120 เขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
17390 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120 เขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
17391 โรงเรียนบ้านเหล่าแขมดงกลาง ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120 เขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
17392 โรงเรียนไชยวานนาเลิงคุ้งสะอาด ต.นาเลิง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120 เขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
17393 โรงเรียนบ้านผักกาดหญ้าโรตารี่อุทิศ ต.นาเลิง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120 เขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
17394 โรงเรียนบ้านแห่ ต.นาเลิง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120 เขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
17395 โรงเรียนบ้านดงแจ้งโนนสูง ต.เหล่าน้อย อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120 0-4354-8149 เขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
17396 โรงเรียนบ้านท่าลาดหนองผักตบ ต.เหล่าน้อย อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120 เขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
17397 โรงเรียนบ้านวังเข ต.เหล่าน้อย อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120 เขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
17398 โรงเรียนบ้านหนองจอก ต.เหล่าน้อย อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120 เขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
17399 โรงเรียนบ้านนาวี ต.ศรีวิลัย อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120 เขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
17400 โรงเรียนบ้านสีเสียด ต.ศรีวิลัย อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120 เขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 116/235 Next »